Juridisch

Hogeschool Rotterdam hecht belang aan de privacy van zijn bezoekers van de website. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)en de Uitvoeringswet AVG*. We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerking persoonsgegevens

Hogeschool Rotterdam verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitvoering van haar taken als onderwijsinstelling. Het gaat hierbij onder andere om het verwerken van gegevens voor:

  • aanmelding voor evenementen van de hogeschool via de website;
  • invullen van (web)formulieren via de website;
  • via e-mail ontvangen van informatie over de hogeschool (door aanmelding via de website);
  • het beheren en bewaren van je gegevens m.b.v. een zogeheten content management systeem.

We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij deze verwerking houdt Hogeschool Rotterdam zich aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer het volgende:

  • wij vermelden met deze privacyverklaring voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken;
  • bij het verzamelen van je persoonsgegevens beperken wij ons tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken;
  • wij respecteren je rechten als gebruiker van onze website om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor je ze hebt verstrekt. De gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld.

*) Hogeschool Rotterdam heeft een reglement over registratie van zorgwekkend gedrag in voorbereiding en stemt daarover af met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Hogeschool Rotterdam heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG): Kees-Jan van Klaveren. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met de FG via het e-mailadres functionarisgegevensbescherming@hr.nl.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Laat het ons weten. Mocht de klacht volgens jou niet naar behoren zijn afgehandeld, dan geven de privacyregels jou de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webformulieren

Via onze website kun je formulieren invullen voor wisselende doeleinden, zoals het aanmelden voor open dagen. De verwerking van persoonsgegevens die je op onze webformulieren invult is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou voor de betreffende dienst zoals het toezenden van informatie (artikel 6 lid 1 onder b van de AVG) of er voor te zorgen dat de opgevraagde informatie jou bereikt. Voor de bewaartermijnen sluiten wij aan bij de Selectielijst gepubliceerd door de Vereniging van Hogescholen.

Websites van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat die websites veilig en betrouwbaar omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Hogeschool Rotterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.